bb8_Li_Xiaofei_Installation_View_30B9005

Installation view of Assembly Line, 2010–ongoing, courtesy Li Xiaofei, photo: Anders Sune Berg

Li Xiaofei

 

Born 1973, lives and works in Shanghai, CN

 

From the project Assembly Line, 2010–ongoing

 

Assembly Line – No. 01, 2012

HD video, PAL, color, sound, 5’25’’

Credits Liu Guangyun, Gu Leiming

 

Assembly Line – No. 02, 2012

HD video, PAL, color, sound, 3’09’’

Credits Ma Qirong, Guo Qingling

 

Assembly Line – No. 18, 2013

HD video, PAL, color, sound, 10’58’’

Credits Li Qing, Liu Yongqian, Hong Xiaozhong

 

Assembly Line – No. 30, 2014

HD video, PAL, color, sound, 3’11’’

Credits Han Fei, Peng Tun, Liu Sheng

 

Assembly Line – No. 10, 2012

HD video, PAL, color, sound, 2’07’’

Credits Li YongXiang, Li Xuelan, He Haifeng

 

Assembly Line – A Packet of Salt, 2013

HD video, PAL, color, sound, 7’26’’

Credits Guo Qingling, Liu Malin, Lynn Marie Kirby, Zhang Hangya,

Yin Tingting, FCAC

 

Assembly Line – A Women’s Federation Director, 2011

HD video, PAL, color, sound, 6’10’’

Credits Liu Malin, Su Bing, Xue Zhong, DASSO

 

Assembly Line – A Production Director, 2012

HD video, PAL, color, sound, 7’20’’

Credits Ning Zuohong, Hauke Stakrahm, Li Owen

 

Assembly Line – A Foreign Boss, 2010

HD video, PAL, color, sound, 6’50’’

Credits Liu Gungyuan, Gu Leiming

 

All works Courtesy Li Xiaofei

 

 

Shop
10th Berlin Biennale